REGULAMIN DLA ARTYSTÓW

Regulamin przystąpienia do konkursu Sea Ya Festival 2023, organizowanego przez Fundację Wspierania Inicjatyw Muzycznych i Artystycznych Ramtamtam, współfinansowany ze środków Gminy Miasta Sopot.

1.Informacje ogólne

1.1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Wspierania Inicjatyw Muzycznych i Artystycznych Ramtamtam z siedzibą w Sopocie przy ulicy 1 Maja 3i.

1.2.Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 19 lipca 2023 r.

1.3. Finał Konkursu odbędzie się w muszli koncertowej znajdującej się na Skwerze Kuracyjnym w Sopocie 19 sierpnia 2023 roku.

1.4. Oficjalna strona internetowa konkursu znajduje się pod adresem: www.seayafestival.pl

1.5. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa oraz obowiązki jego uczestników.

2. Uczestnictwo w Konkursie

2.1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.

2.2. W Konkursie mogą wziąć udział zespoły muzyczne i indywidualni muzycy posiadający autorski repertuar. Dodatkowo zespoły zgłaszane do Konkursu nie mogą mieć podpisanego kontraktu płytowego, a działalność zespołu nie może być głównym źródłem utrzymania jego członków.

2.3. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień Regulaminu.

2.4. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016).

2.5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niedopuszczenia zgłoszonej osoby bądź osób do konkursu, w przypadku, gdy prezentowane przez tę osobę treści artystyczne zostaną uznane za obraźliwe lub nieodpowiednie dla charakteru Konkursu.

3. Konkurs

3.1. Uczestnik zgłaszający udział w konkursie powinien w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy, który może znaleźć pod adresem: https://forms.gle/vrrSCSrH3X4moJoT9

3.2. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 19 lipca 2023r. o godzinie 23:59.

3.3. Spośród nadesłanych zgłoszeń, zostanie wyłonionych 5 zespołów lub indywidualnych artystów, którzy zostaną zaproszeni do zagrania koncertu podczas Festiwalu.

3.4. Ogłoszenie wyników nastąpi 24 lipca na stronie internetowej ramtamtam.pl, seayafestival.ploraz mediach społecznościowych wydarzenia.

3.5. Laureaci Konkursu zobowiązani są do przesłania rider’ów technicznych do końca 7 sierpnia, do godziny 23:59 na adres kontakt@seayafestival.pl. W tytule maila należy podać nazwę zespołu oraz słowo Rider.

4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

4.1. Każde przesłane zgłoszenie zostanie poddane ocenie przez Jury Festiwalowe.

4.2. Jury zostanie powołane przez Fundację Wspierania Inicjatyw Muzycznych i Artystycznych Ramtamtam.

4.3. Pięć zespołów, które zdobędzie najwyższe noty zostanie zaproszonych do zagrania koncertu podczas Sea Ya Festival.

5. Wydarzenie

5.1. Występy Laureatów konkursu zostaną profesjonalnie zarejestrowane (audio-video), zmontowane, zmiksowane i opublikowane w serwisie YouTube.

5.2. Jeżeli organizatorzy nie postanowią inaczej, wykonawcy powinni zaprezentować maksymalnie 40 minutowy występ muzyczny.

5.3. Zespół jest zobowiązany do zamontowania sprzętu muzycznego przed swoim występem w czasie nie dłuższym niż 15 minut oraz do najszybszego demontażu po zakończeniu występu.

5.4. Zespół musi wykonywać własny, autorski repertuar.

5.5. Kolejność występów poszczególnych Laureatów ustala Organizator.

5.6. Wykonawcy, których zachowanie przed lub w trakcie występu wskazywać będzie na stan znacznej nietrzeźwości lub odurzenia zostaną wykluczeni z Festiwalu.

5.7. Wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania na scenie i poza nią ogólnie przyjętych zasad dobrych obyczajów oraz unikania wypowiedzi lub gestów mogących wywołać zbiorową dezaprobatę lub niepokój publiczności. Za ewentualne nieodpowiednie zachowanie odpowiadać będą sami wykonawcy.

5.8. W przypadku ewentualnych szkód wyrządzonych przez Zespół na terenie wydarzenia, koszt ich pokrycia spada na sprawcę. Jeżeli sprawca nie przyzna się do winy, odpowiedzialność prawna solidarnie spada na cały zespół.

5.9. Za występ w ramach Festiwalu wykonawcom przysługuje honorarium.

5.10. Wszystkie zespoły zobowiązane są przybyć na miejsce wydarzenia w godzinach porannych na próbę dźwięku.

5.11. Dokładny program występów i prób dźwięku zostanie wysłany uczestnikom najpóźniej na 3 dni przed festiwalem.

5.12. Artysta jest zobowiązany do stawiennictwa na terenie wydarzenia minimalnie 15 minut przed rozpoczęciem swojej próby dźwięku.

5.13. W przypadku spóźnienia organizator nie przewiduje przedłużenia próby dźwięku.

5.14. W przypadku rażącego spóźnienia na próbę dźwięku lub występ (>30 minut) organizator przewiduje karę umowną w wysokości 1000 zł.

5.15. Organizator zapewnia profesjonalne nagłośnienie. Zespoły zobowiązane są do przywiezienia własnych instrumentów muzycznych oraz wzmacniaczy gitarowych.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Zgłoszona twórczość musi być autorska, a prawa do niej powinny należeć do występujących.

6.2. Zgłoszenie pracy oznacza jednocześnie, że zgłaszający pracę oświadcza, iż nie narusza ona praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym osobistych i majątkowych praw autorskich.

6.3. W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

6.4. Organizatorzy mają prawo do zmiany puli wyróżnień, jeżeli uznają, że poziom zgłoszonych do konkursu prac jest bardzo wysoki. Organizatorzy mają również prawo do odstąpienia od części nagród jeżeli uznają, że poziom zgłoszonych artystów do konkursu jest niewystarczający.

6.5. Decyzje podjęte przez Jury Konkursu są niepodważalne i ostateczne.

6.6. Dostarczony organizatorowi formularz zgłoszeniowy artysty jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie przez Fundację Ramtamtam i jej podmioty zarejestrowanego materiału podczas festiwalu w celach reklamowych.

6.7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie Konkursu.

6.8. Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji rozstrzygać będzie organizator lub przepisy kodeksu cywilnego.

6.9. Strony oświadczają, że w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa bądź ostatecznego lub prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu powszechnego, uznane zostanie nieważnym bądź bezskutecznym pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy.

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW

Regulamin Przystąpienia do konkursu Sea Ya Festival 2022, organizowanego przez Fundację wspierania inicjatyw muzycznych i artystycznych Ramtamtam, współfinansowany ze środków Gminy Miasta Sopot.

1. Informacje ogólne

1.1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Wspierania Inicjatyw Muzycznych i Artystycznych Ramtamtam z siedzibą w Sopocie przy ulicy 1 Maja 3i.

1.2. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 19 lipca 2023 r.

1.3. Finał Konkursu odbędzie się w muszli koncertowej znajdującej się na Skwerze Kuracyjnym w Sopocie 19 sierpnia 2023 roku.

1.4. Oficjalna strona internetowa konkursu znajduje się pod adresem: www.seayafestival.pl

1.5. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa oraz obowiązki jego uczestników.

2. Uczestnictwo w Konkursie

2.1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.

2.2. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które na strefie wystawienniczej chcą zaprezentować samodzielnie wykonane produkty artystyczne/rękodzielnicze, zespoły, które chcą wystawić swój merch na specjalnie przygotowanym do tego stanowisku, oraz osoby, które mają sprzęt muzyczny na sprzedaż.

2.2. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień Regulaminu.

2.3. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016).

2.4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niedopuszczenia zgłoszonej osoby bądź osób do konkursu, w przypadku, gdy prezentowane przez tę osobę treści artystyczne zostaną uznane za obraźliwe lub nieodpowiednie dla charakteru Konkursu.

3. Konkurs

3.1. Uczestnik zgłaszający udział w konkursie powinien w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy, który może znaleźć pod adresem: https://forms.gle/QD3iQYCt3zg21V2N8

3.2. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 19 lipca 2023 r. o godzinie 23:59.

3.3. Spośród nadesłanych zgłoszeń, zostaną wyłonieni wystawcy, którzy zdobędą możliwość prezentacji swoich produktów, na specjalnie utworzonej do tego strefie wystawienniczej, podczas trwania wydarzenia.

3.4. Ogłoszenie wyników nastąpi 24 lipca na stronie internetowej ramtamtam.pl, seayafestival.pl oraz mediach społecznościowych wydarzenia oraz mailowo.

3.5. Laureaci Konkursu zobowiązani są do przesłania presspack’ów  do 31 lipca, do godziny 23:59 na adres nikola@seayafestival.pl. W tytule maila należy podać imię i nazwisko/pseudonim artystyczny oraz słowo Presspack. Presspack powinien składać się z co najmniej pięciu zdjęć dobrej jakości, za pomocą których dany wystawca będzie promowany. Dodatkowo, należy dołączyć do maila krótki opis swojej działalności, który również zostanie wykorzystany do działań promocyjnych).

4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

4.1. Każde przesłane zgłoszenie zostanie poddane ocenie przez Jury Festiwalowe.

4.2. Jury zostanie powołane przez Fundację wspierania inicjatyw muzycznych i artystycznych Ramtamtam.

5. Wydarzenie

5.1. Wystawcy, powinni pojawić się na miejscu wydarzenia co najmniej godzinę wcześniej przed oficjalnym rozpoczęciem wydarzenia, w celu przygotowania swojego stanowiska. Stanowisko powinno być otwarte do momentu zakończenia festiwalu – godziny 22.

5.2. Wystawcy powinni dochować wszelkiej staranności by w pełni wykorzystać potencjał swojego stanowiska w kwestii przedstawienia swoich produktów w sposób kreatywny. Nie zaleca się pozostawiać namiotu na wpół pustego.

5.3. Wystawcy biorący udział w wydarzeniu zobowiązują się do zabrania wszystkich swoich produktów po zakończeniu wydarzenia oraz do  pozostawieniu swojego stanowiska w stanie nienaruszonym z zachowaniem czystości.

5.4. Przydział stanowisk dla Wystawców ustala Organizator.

5.5. Wystawcy, których zachowanie przed lub w trakcie trwania wydarzenia wskazywać będzie na stan znacznej nietrzeźwości lub odurzenia zostaną wykluczeni z Festiwalu.

5.6. Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania na miejscu wydarzenia, ogólnie przyjętych zasad dobrych obyczajów oraz unikania wypowiedzi lub gestów mogących wywołać zbiorową dezaprobatę lub niepokój publiczności. Za ewentualne nieodpowiednie zachowanie odpowiadać będą sami wykonawcy.

5.7. W przypadku ewentualnych szkód wyrządzonych przez Wystawcę na terenie wydarzenia, koszt ich pokrycia spada na sprawcę. Jeżeli sprawca nie przyzna się do winy, odpowiedzialność prawna solidarnie spada na całe stanowisko.

5.8. Wszyscy Wystawcy  zobowiązani są do przybycia na miejsce wydarzenia w godzinach porannych wskazanych przez organizatora w celu przygotowania swoich stanowisk.

5.9. Przydział stanowisk będzie opublikowany w dniu festiwalu.

5.10. Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny, jednak obowiązuje KAUCJA ZWROTNA, której wpłatę należy wykonać do 31 lipca. Wystawcy są zobowiązani do wpłacenia kaucji w wysokości 100 złotych na konto:

Fundacja Wspierania Inicjatyw Muzycznych i Artystycznych RAMTAMTAM

1 Maja 3i, 81-807 Sopot

Millennium Bank 23 1160 2202 0000 0002 3653 3532

Tytuł przelewu powinien zawierać w sobie określenie “kaucja zwrotna” + imię i nazwisko/pseudonim artystyczny.

Kaucja zostanie zwrócone do 7 dni roboczych po wydarzeniu.

5.11. Kaucja nie będzie podlegać zwrotowi w momencie, gdy Wystawca nie pojawi się na miejscu wydarzenia w dniu trwania festiwalu lub narazi Organizatorów na straty materialne, poprzez wyrządzenie szkód.

5.12. Organizator zapewnia namioty. Jeżeli wystawca będzie potrzebować stół i krzesło, powinien się on indywidualnie skontaktować z Organizatorami. Wystawcy powinni mieć ze sobą wszelkie przedmioty, które będą potrzebne do zaprezentowania swoich produktów w jak najlepszy sposób.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Do dnia 31 lipca nastąpi podpisanie porozumienia o współorganizacji wystawienniczej pomiędzy Wystawcą, a Organizatorami.

6.2. Wypełnienie formularza oznacza jednocześnie, że zgłaszający pracę oświadcza, iż nie narusza ona praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym osobistych i majątkowych praw autorskich.

6.3. W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

6.4. Organizatorzy mają prawo do zmiany puli wyróżnień, jeżeli uznają, że poziom zgłoszonych do konkursu prac jest bardzo wysoki.

6.5. Decyzje podjęte przez Jury Konkursu są niepodważalne i ostateczne.

6.6. Dostarczony organizatorowi formularz zgłoszeniowy Wystawcy jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie przez Fundację Ramtamtam i jej podmioty zarejestrowanego materiału podczas festiwalu w celach reklamowych.

6.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia wyrządzone przez warunki atmosferyczne oraz kradzieże. Wystawcy są zobowiązani do odpowiedniego zabezpieczenia  swojego stanowiska.

6.8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie Konkursu.

6.9. Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji rozstrzygać będzie organizator lub przepisy kodeksu cywilnego.

6.10. Strony oświadczają, że w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa bądź ostatecznego lub prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu powszechnego, uznane zostanie nieważnym bądź bezskutecznym pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy.